חברי האיגוד שלום,

איגוד החברות הציבוריות השתתף אתמול בדיון בוuעדת הכספים בכנסת והצליח למנוע צמצום של תחולת ההקלות לעניין מדרג רגולציה. כזכור, בפברואר השנה החליטה הכנסת על הקלה משמעותית לתאגידים קטנים ואישרה מעבר לשני דו"חות כספיים בשנה, תקנה אשר אומצה מאז על ידי למעלה מ-100חברות ציבוריות.

רשות ניירות ערך ביקשה לצמצם את תחולת ההקלות ,אך ועדת הכספים קיבלה את עמדת האיגוד, לפיה אין לצמצם את התחולה כאמור ויש להותיר את המצב המשפטי על כנו.

בהמשך לדרישת איגוד החברות הציבוריות, ועדת הכספים קראה לרשות ני"ע לבחון את היקף התחולה של הקלת מדרג רגולציה, ולגבש עם האיגוד מתווה משותף שיבחן את הרחבת תחולת ההקלה, לקראת חלוף שנה ממועד כניסתה לתוקף.

את טיוטת התקנות שביקשה רשות ניירות ערך להעביר היום ואשר האיגוד התנגד לאישורן ניתן לקרוא כאן.

אמשיך לעדכן על פעילות האיגוד בנושא.

בברכה,
אילן פלטו, מנכ"ל
מערכת ניוזלטר ITnewsletter