חברי האיגוד שלום,
אני שמח לבשר לכם על הישג משמעותי נוסף לאיגוד החברות הציבוריות: מליאת הכנסת אישרה אתמול את הצעת החוק שיזם איגוד החברות הציבוריות להכרה מלאה בהוצאות הנפקה.
עד כה הוצאות הנפקה ראשונית הוכרו רק לחברות מתחום התעשייה, אך בעקבות המאבק של האיגוד, אישרה אתמול מליאת הכנסת הרחבה של התחולה לכלל החברות הציבוריות בישראל.
במסגרת החוק, יוכרו הוצאות הנפקה בהם ההוצאות לחתמים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד, מתוך מטרה לעודד חברות נוספות להירשם למסחר בבורסה הישראלית, והגדלת מספר החברות הציבוריות בישראל.
מדובר בהישג נוסף לאיגוד החברות הציבוריות, שממשיך לפעול ליצירת סביבה עסקית נוחה במשק הישראלי ולהכרה של מקבלי ההחלטות בחשיבות הבורסה הישראלית כמנוע צמיחה של המשק הישראלי כולו.
ברצוני להודות ליו"ר ועדת הכספים משה גפני על קידום החוק גם באמצע המהומה הפוליטית, ולמנהל רשות המסים משה אשר, שקידמו יחד עם איגוד החברות את הכרת ההוצאות בהנפקה.
מצורף לעיונכם נוסח החוק שעבר אתמול.
הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח–2017

פרשנות


בחוק זה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה‏, זולת אם יש בחוק הוראה מפורשת אחרת.

ניכוי הוצאות הנפקה

חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

תחולה

חוק זה יחול על הנפקה של מניות ושל יחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל מיום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), ואילך.

תוקף

א. חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

ב. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

*הנוסח המחייב הוא הנוסח שיפורסם ברשומות בעוד מספר ימים.

בברכה,
אילן פלטו,מנכ"למערכת ניוזלטר ITnewsletter