לחברים שלום

מעדכנים כי פורסם ברשומות התיקון לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) עליו דיווחנו לפני מספר ימים. תיקון זה מאפשר לחברות לשלם לדח"צים גמול מלא עבור ישיבות, גם אם אלו נערכו באמצעי התקשורת, במקרה ודירקטוריון החברה קבע כך (לנוסח שפורסם ברשומות  לחץ כאן).

עוד נעדכן כי האיגוד שלח לבורסה לני"ע את תגובתו לקול הקורא שפורסם בנושא עידוד פרסום דו"חות אחריות תאגידית (לקריאת הקול הקורא לחץ כאן; לקריאת תגובת האיגוד לחץ כאן).

עמדת האיגוד הנה כי הדיווח בסוגיות ESG צריך להיות אלקטיבי ולא כופה, וכי עידוד דיווח כזה צריך להיעשות באמצעות תמריצים חיוביים שיינתנו לחברות שיבחרו בכך ('גזרים' ולא 'מקלות').

נמשיך ונעדכן בהתפתחויות

בברכה,
אילן פלטו,מנכ"ל


מערכת ניוזלטר ITnewsletter